IANA Data

Name: imyx

Description: Infomatryx Exchange